Повідомити про корупцію: тел. +380661137246

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

27.02.2020 № ___/р

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Медичного реабілітаційного центру МВС України

«Перлина Прикарпаття»

 на 2020-2022 роки

 

 

ЗМІСТ

Назва розділуСтор.
  Преамбула2
1.     Загальні положення2-4
2.     Сфера застосування та коло осіб відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми4
3.     Антикорупційні заходи у діяльності МРЦ4-7
4.     Норми професійної етики7-8
5.     Права і обов’язки працівників МРЦ у зв'язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності МРЦ8-11
6.     Права та обов’язки Уповноваженого як особи,  відповідальної за запобігання корупції11-13
7.     Порядок здійснення нагляду і контрою за дотриманням Антикорупційної програми13-15
8.     Умови конфіденційності інформування Уповноваженого МРЦ  як особи, відповідальної за запобігання корупції15
9.     Захист осіб,  що повідомили інформацію про корупційне правопорушення15-16
10.Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників МРЦ16-17
11.Порядок надання Уповноваженим роз’яснень та консультацій працівникам МРЦ17-18
12.Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників МРЦ у сфері запобігання та виявлення корупції18
13.Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до порушників положень Антикорупційної програми19
14.Порядок проведення внутрішніх розслідувань19-20
15.Порядок внесення змін до Антикорупційної програми20-21

 

 

Преамбула

 

Цією Антикорупційною програмою медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття» ( надалі за текстом – МРЦ, заклад, оздоровниця )  декларує, що його працівники, посадові/службові особи                та керівництво ( у тому числі – начальник МРЦ ) у господарській діяльності МРЦ та у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення                           та протидії корупції  і пов’язаним з нею діям   ( практикам ).

 1. Загальні положення
  • Ця Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції                           у діяльності МРЦ і встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України від 14.10.2014 № 1700-VII                              «Про запобігання корупції» та «Типовою антикорупційною програмою юридичної особи», затвердженою рішенням Національного агентства             з питань запобігання корупції. від 02.03.2017 №
  • Антикорупційна програма Медичного реабілітаційного центру МВС України «Перлина Прикарпаття» ( надалі за текстом – Антикорупційна програма МРЦ ) на 2020-2022 роки розроблена відповідно до :
 • Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» зі змінами і доповненнями ( надалі  за текстом – Закон № 1700 ) ;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» зі змінами і доповненнями                   ( надалі  за текстом – Розпорядження КМУ № 803-р );
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 576-р «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції» зі змінами і доповненнями ( надалі за текстом – Розпорядження КМУ № 576-р);
 • «Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, ( надалі                       за текстом – Методологія  № 126 ) ;
 • «Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади», затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 19.01.2017 року № 31, зі змінами                      і доповненнями    ( надалі за текстом – Рекомендації  № 31 ) ;
 • «Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення          їх погодження», затвердженого рішенням Національного агентства                       з питань запобігання корупції від 08.12.2017  № 1379, зареєстрованим                          у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 ( надалі за текстом – Порядок № 1379 ).
  • Підходи до формування політики МРЦ щодо запобігання і протидії корупції у закладі :
  • забезпечення дотримання прав людини і основних свобод ;
  • дотримання стандартів доброчесності на публічній службі ;
  • нетерпимість до корупції ;
  • розвиток кадрового потенціалу ;
  • ефективність та законність використання бюджетних коштів ;
  • відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних рішень ;
  • створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.
  • Принципи формування політики МРЦ щодо запобігання і протидії корупції :
 • відповідність локальних актів МРЦ з питань запобігання корупції реалізованим антикорупційним заходам Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам ;
 • удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції ;
 • участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур ;
 • відповідальність та невідворотність покарання працівників у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень ( незалежно від займаної посади та інших умов );
 • регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.
  • Ця Антикорупційна програма МРЦ є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в антикорупційних програмах закладу на 2016, 2017, 2018, 2019 роки. При її розробці враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у діяльності МРЦ, а також результатів виконання Антикорупційної програми на 2019 рік.
  • Запобігання корупції в МРЦ планується здійснювати шляхом об’єднання зусиль керівництва МРЦ ( у тому числі керівників підрозділів і служб МРЦ та посадових/службових осіб МРЦ )     та громадських організацій.
  • Запобігання корупції в МРЦ спрямоване на продовження здійснення заходів у сфері антикорупційної політики, які розпочалися у 2016 році, за такими напрямами :
 • забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції ;
 • реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування ;
 • здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ;
 • запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту.
  • Метою цієї Антикорупційної програми є :
  • утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в МРЦ ;
  • координація системи запобігання і протидії корупції в підрозділах і службах МРЦ ;
  • впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у МРЦ та підвищення рівня довіри громадян до діяльності закладів охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління МВС України.
 1. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми
  • Ця Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання працівниками усіх підрозділів і служб МРЦ, включаючи посадових  та службових осіб усіх рівнів, керівників підрозділів і служб МРЦ                   та начальника МРЦ.
  • Ця Антикорупційна програма також застосовується у правовідносинах МРЦ із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
  • Здійснення заходів щодо виконання ( реалізації ) цієї Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять :
 • начальник МРЦ;
 • особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми в МРЦ                     ( далі – Уповноважений ), правовий статус якої визначається Законом                    № 1700 і цією Антикорупційною програмою;
 • посадові/службові особи МРЦ всіх рівнів та інші працівники МРЦ.
 1. Антикорупційні заходи у діяльності МРЦ

Антикорупційні заходи у діяльності МРЦ, які є необхідними                             та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції                           у господарській діяльності закладу, включають :

 • періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності МРЦ ;
 • антикорупційні стандарти і процедури у діяльності МРЦ.
 • Оцінка корупційних ризиків у діяльності МРЦ
  • Корупційним ризиком у господарській діяльності МРЦ є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
  • Корупційні ризики у діяльності МРЦ поділяються на :
 • внутрішні,
 • зовнішні.
  • Корупційні ризики у діяльності МРЦ оцінюються періодично :
 • не рідше одного разу на рік – внутрішня оцінка,
 • не рідше одного разу на 3 роки – зовнішня оцінка.
  • Внутрішня оцінка корупційних ризиків в МРЦ проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків ( надалі за текстом – Комісія ).
  • Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності начальника та працівників МРЦ.
  • Порядок діяльності та склад Комісії затверджуються начальником МРЦ.
  • До складу комісії входять Уповноважений ( голова комісії ), представники підрозділів та служб МРЦ, а також інші працівники за погодженням з Уповноваженим.
  • Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи Комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники МРЦ, а також незалежні експерти чи спеціалісти.
  • З метою уникнення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі Комісії при розподілі функцій між членами комісії Уповноважений приймає до уваги коло їх посадових обов’язків в МРЦ.
  • Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності МРЦ.
  • Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими МРЦ перебуває у ділових правовідносинах.
  • За результатами ідентифікації корупційних ризиків Комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їх визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.
  • За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ Комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії ( додаток 1 до Антикорупційної програми ). Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності Комісії.
  • Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків повинен містити :
 • ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють ;
 • оцінку виявлених корупційних ризиків;
 • пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
  • Текст звіту надається для ознайомлення працівникам МРЦ, а також може бути оприлюднений на веб-сайті МРЦ.
  • Якщо під час заходів щодо внутрішньої оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником МРЦ питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому цією Антикорупційною програмою.
  • Зовнішню оцінку корупційних ризиків проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги,                      або незалежні експерти.
  • За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків начальник МРЦ вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності МРЦ, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

МРЦ забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними                                       та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності. Завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції                 в МРЦ зазначаються в додатку 2  до цієї Антикорупційної програми.

 • Основні антикорупційні стандарти і процедури в МРЦ
  • Ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми ( обов’язкове вступне ознайомлення Уповноваженим нових працівників МРЦ та інших осіб, які діють від імені закладу, із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів проводиться з метою формування належного рівня антикорупційної культури ).
  • Обов’язкового дотримання Антикорупційної програми ( положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми МРЦ включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку МРЦ, положень про підрозділи і служби закладу, до трудових та цивільно-правових договорів, що укладаються в МРЦ ).
  • Проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції ( Уповноваженим розробляються примірні форми антикорупційних застережень з урахуванням сфер діяльності МРЦ ).
  • Антикорупційна перевірка ділових партнерів ( ділові партнери МРЦ обираються відповідно до критеріїв, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності ).
  • Визначення критеріїв обрання ділових партнерів МРЦ ( антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів МРЦ з метою оцінки наявності корупційних ризиків проводить Уповноважений, який перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією ( навіть за відсутності відповідних судових рішень ) та чи не буде діловий партнер використовуватися                               як посередник для передачі неправомірної вигоди третім особам ( або для отримання від третіх осіб ), а за результатами антикорупційної перевірки ділового партнера МРЦ Уповноважений складає письмову рекомендацію начальникові МРЦ ).
  • Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного           або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів ( Уповноважений розробляє типову форму повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, веде реєстр таких повідомлень та розміщує                            на інформаційних стендах в приміщеннях МРЦ наступну інформацію :
  • номер телефону для здійснення повідомлень ( 03247 6-14-41, 066-113-72-46),
  • адресу електронної пошти для здійснення повідомлень ( perlyna.antykor@gmail.com ),
  • години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення ( з 10-00 до 17-00 ).
  • Здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції.
  • Процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень.
  • Норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників.
  • Механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.
  • Обмеження щодо подарунків.
  • Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.
 1. Норми професійної етики працівників МРЦ
  • Під час виконання своїх службових обов'язків працівники МРЦ зобов'язані :
   • неухильно дотримуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими ;
   • не використовувати службові можливості в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків ;
   • виконувати свої службові обов'язки неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, осо­бисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди                               чи переконання ;
   • сумлінно, компетентно і відповідально виконувати посадові повноваження та обов'язки, рі­шення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання майна МРЦ ;
   • не розголошувати і не використовувати в інший спосіб, ніж визначено законодавством та документами МРЦ, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх посадових повноважень та обов'язків, крім випадків, встановлених законом ;
   • незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва ( керівних органів ), якщо вони суперечать закону.
  • Посадові особи МРЦ додатково зобов'язані :
   • дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів                               під час виконання своїх повноважень а також їх публічної демонстрації                  у позаробочий час у якості посадової особи МРЦ ;
   • дотримуватися правил етичної поведінки у позаробочий час, у тому числі утримуватись від вчинків, які спричиняють шкоду гідності інших осіб чи діловій репутації МРЦ ;
   • не надавати підлеглим розпоряджень, які передбачають порушення приписів законодавства чи нормативних актів МРЦ або посадових осіб ;
   • самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень; у разі отримання доручень чи завдань,                  які посадова особа МРЦ вважає незаконними або такими,                              що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам                    чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним                      або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це начальника МРЦ чи Уповноваженого.
 1. Права і обов’язки працівників МРЦ у зв'язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності МРЦ
  • Працівники МРЦ мають право :
   • вимагати від керівництва обговорення цієї Антикорупційної програми, внесення до неї змін чи доповнень ;
   • вимагати від усіх працівників МРЦ незалежно від їх статусу дотримання приписів цієї Антикорупційної програми;
   • звертатись до Уповноваженого із запитами про надання роз'яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень цієї Антикорупційної програми, приписів антикорупційного законодавства ;
   • вимагати від керівництва МРЦ та Уповноваженого справедливого вирішення питань, пов'язаних з врегулюванням конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчинен­ні дисциплінарних проступків чи правопорушень, пов'язаних з корупцією ( корупційних правопорушень ) ;
   • звертатись до Уповноваженого або правоохоронних органів із заявами        про вчинення поса­довими особами МРЦ корупційного або пов'язаного             з корупцією правопорушення ;
   • звертатись до суду за захистом своїх прав та законних інтересів.
  • Права працівників МРЦ у взаєминах з Органом управління :
   • вимагати від Уповноважених осіб Органу управління прийняття рішень, вчинення ( уникнення від вчинення ) наступних дій, що стосуються МРЦ :
   • уникнення від вчинення правопорушень, пов'язаних з господарською діяль­ністю МРЦ чи його посадових осіб ;
   • утримання від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне право­порушення, пов'язане з діяльністю МРЦ ;
   • уникнення віз вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів ;
   • вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а у разі можливості – вжиття заходів для самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
   • вимагати від Уповноважених осіб Органу управління невідкладно, але не пізніше одного робочого дня інформування Уповноваженого                 МРЦ про проекти рішень, рішення та заходи, які готуються                                    ( реалізовуються ) Органом управління чи його підрозділами ( посадовими особами ), та за своїм змістом можуть вплинути на реалізацію цієї Антикорупційної програми та/або обумовлюють внесення змін до неї.
  • Працівники МРЦ зобов'язані :
   • не вчиняти та не брати участі у вчиненні правопорушень, пов'язаних з господарською діяль­ністю МРЦ чи діяльністю його посадових осіб ;
   • утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне право­порушення, пов'язане з діяльністю МРЦ чи діяльністю його посадових осіб ;
   • дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, приписів цієї Антикорупційної програми та норм про­фесійної етики ;
   • не вчиняти дій (не приймати рішень) в умовах реального конфлікту інтересів;
   • повідомляти про усі відомі їм факти проявів корупції, порушення Уповноваженим або начальником МРЦ антикорупційних обмежень та інших порушень вимог антикорупційного законодавства                             ( у тому числі – підбурення до корупційних правопорушень ) ;
   • брати участь у заходах з вивчення законодавства та інших заходах щодо протидії корупції, які проводить ( організовує ) МРЦ ;
   • письмово ( не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку роботи ) інформувати Уповноваженого про намір приступити до роботи за сумісництвом чи суміщенням посад ;
   • вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а у разі можливості – вживати заходів для самостійного врегулювання конфлікту інтересів ;
   • у порядку, визначеному Антикорупційною програмою, повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів;
   • не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізна­тися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомляти про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого :
  • якщо конфлікт інтересів пов'язаний з безпосереднім керівником, працівник повідомляє про це начальника МРЦ і Уповноваженого,
  • якщо конфлікт інтересів виникає у начальника МРЦ, він повідомляє Уповноваженого та Орган управління ;
   • у випадку звернення до Національного агентства з питань протидії корупції, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції чи інших органів влади про направлення інформації відповідно до вимог антикорупційного законодавства – протягом 1 робочого дня повідомляти про таке звернення Уповноваженого з наданням копій відповідних листів ( повідомлень ) ;
   • подавати декларацію про доходи, витрати, майно та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік в установленому законом порядку ( припис обов'язковий для осіб, які підпадають під вимоги щодо фінансового контролю у розумінні антикорупційного законодавства ) ;
   • протягом 10 календарних днів після відкриття ними чи членом їх сімей валютного рахунку в установі банку-нерезидента повідомити про це Національне агентство з питань протидії корупції                                із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента ( припис обов'язковий для осіб, які підпадають під вимоги ст. 52 Закону № 1700 ) ;
   • протягом 10 календарних днів після отримання ними доходу, придбання майна на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, повідомити про це Національне агентство з питань протидії корупції та Уповноваженого ( припис обов'язковий для осіб, які підпадають                      під вимоги ст. 52 Закону № 1700 ).
 1. Права та обов’язки Уповноваженого МРЦ як особи, відповідальної за запобігання корупції
  • Функції Уповноваженого в МРЦ виконує особа, визначена наказом начальника МРЦ.
  • Призначення особи Уповноваженим в МРЦ зараховує її до переліку посадових осіб МРЦ.
  • Уповноваженим в МРЦ може бути особа, яка за своїми діловими      та моральними якос­тями, професійним рівнем, станом здоров'я здатна виконувати відповідні обов'язки.
  • Не може бути призначеною Уповноваженим МРЦ особа, яка :
 • має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість ;
 • за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена ;
 • звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопору­шення    чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, – протягом трьох років                                  з дня такого звільнення.

Несумісною з виконання обов’язків Уповноваженого є робота                        на посадах, зазначених у пункті 1 частини пер­шої статті 3 Закону                    № 1700, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний                     чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю МРЦ.

При виникненні обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повідомити                                  про це начальника МРЦ з одночасним поданням заяви про увільнення                   від виконання обов’язків Уповноваженого.

 • Уповноважений перебуває у безпосередньому підпорядкуванні начальника МРЦ, а з пи­тань виконання заходів з виявлення та протидії корупції в МРЦ – підзвітний також Органу управління.
 • Увільнення Уповноваженого від виконання ним своїх обов’язків з протидії корупції в МРЦ здійснюється з урахуванням приписів Закону        № 1700, нормативних та розпорядчих актів Органу управління.
 • Про увільнення Уповноваженого від виконання ним своїх обов’язків    з протидії корупції в МРЦ інформування Національного агентства                     з питань протидії корупції здійснюється начальником МРЦ протягом двох робочих днів з дати такого увільнення.
 • Обов’язки Уповноваженого МРЦ з питань запобігання корупції :
  • Підготовка ( розробка ), забезпечення реалізації та контроль за здій­сненням  антикорупційних заходів  у діяльності МРЦ.
  • Організація роботи постійно діючої комісії з координації та моніторингу Антикорупційної програми МРЦ
  • Забезпечення дотримання працівниками МРЦ правил етичної поведінки.
  • Виконання антикорупційних заходів, передбачених даною АП МРЦ.
 • Права Уповноваженого МРЦ з питань запобігання корупції :
  • Отримувати усну та письмову інформацію :
  • від працівників МРЦ та інших осіб - з питань, що стосуються виконання покладених на них функцій та завдань ( в тому числі під час попереднього дослідження фактів, що можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавства, внутріш­ніх документів МРЦ з цих питань, підготовки запитів та роз'яснень згідно із покладеними на нього функціями ) ;
  • від керівників підрозділів і служб та посадових осіб МРЦ - оригінали документів або засвідчені належним чином копії матеріалів щодо здійснення закупі­вель, реалізації інших правочинів та юридично значимих дій, в тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом ;
  • проекти документів, в тому числі договорів, для проведення їх перевірки на на­явність чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
  • Отримувати доступ :
  • у будь-які приміщення МРЦ, його підрозділів та служб ;
  • до наявних у МРЦ електронних засобів зберігання і обробки інформації, будь-яких баз даних ( у тому числі на паперових носіях ) та у разі необхідності вимагати від уповноважених працівників МРЦ оформлення відповідних документів на паперовому носії, в тому числі в присутності інших осіб.
  • Залучати до проведення перевірок та службових розслідувань працівників МРЦ.
  • Надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інфор­мації  та матеріалів.
  • Ініціювати перед уповноваженими посадовими особами та органами влади питання про притягнення працівників МРЦ до від­повідальності за порушення антикорупційного законодавства, внутрішніх документів МРЦ з цих питань.
  • Здійснювати у присутності свідків або самостійно із застосуванням засобів фото- або відео- зйомки огляд речей та документів, які належать працівникам МРЦ ( за їхньою згодою ) або фіксувати відмову від надання цих речей для огляду.
  • Здійснювати у присутності свідків або самостійно із застосуванням засобів фото- або відео- зйомки огляд речей та документів, які належать МРЦ або знаходяться на території МРЦ, але власники ( володільці ) яких не встановлені.
  • Користуватися іншими правами, визначеними законодавством України, цією Антикорупційною програмою, наказами чи рішеннями уповноважених осіб.
 1. Порядок звітування Уповноваженого МРЦ як особи, відповідальної за запобігання корупції
  • Комплексний звіт щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в МРЦ у відповідному календарному році Уповноважений подає начальникові МРЦ та Органу управління один раз на рік у строк до 20 січня року, що настає за звітним.
  • Протягом поточного року Уповноважений звітує перед начальником МРЦ про виконання покладених на нього анти­корупційних заходів та цієї Антикорупційної програми не рідше 1 разу на півріччя.
  • За вмотивованою вимогою начальника МРЦ чи Органу управління Уповноважений може готувати додаткові чи спеціалізовані звіти з питань реалізації приписів антикорупційного за­конодавства в МРЦ.
  • Про кожен виявлений факт порушення антикорупційного законодавства, який містить ознаки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією, Уповноважений письмово повідомляє начальника МРЦ чи особу, яка виконує його повноваження, – протягом 1 робочого дня з моменту, коли Уповноважений дізнався чи повинен був дізнатися про цей факт.
 1. Порядок здійснення нагляду і контрою за дотриманням Антикорупційної програми
  • Шляхи здійснення Уповноваженим МРЦ аналізу, контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми, оцінки результатів здійснення антикорупційних заходів :
 • аналіз інформації щодо причетності працівників МРЦ до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень ;
 • дослідження окремих сфер діяльності МРЦ з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків ;
 • проведення антикорупційної експертизи організаційно-розпорядчих, виробничих документів, договорів та їх проектів, аналізу правочинів МРЦ з метою виявлення чинників, які можуть створювати корупційні ризики чи спричиняти корупції ; систематизація цих даних ;
 • проведення перевірки вчасності подання посадовими особами МРЦ декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, здійснення інших заходів фінан­сового контролю ;
 • проведення перевірки на порушення посадовими особами МРЦ обмежень, встановлених Законом № 1700.
 • проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, виникнення корупційних ризиків або невиконання вимог антикорупційного законодавства ;
 • проведення перевірки організації роботи із запобігання корупції у підрозділах і службах МРЦ ;
 • аналіз іншої інформації, одержаної від працівників МРЦ, громадськості, фізичних чи юридичних осіб, засобів масової інформації чи з інших джерел ;
 • інформування начальника МРЦ та Органу управління поданням службової записки про проведений аналіз попередніх даних, які свідчать про можливу причетність осіб до корупційних правопорушень ( про факти, які можуть свідчити про причетність                 до корупційних правопорушень когось  з керівників МРЦ, Уповноважений невідкладно, але не пізніше 1 робочого дня, письмово повідомляє начальника МРЦ та Орган управління; якщо внаслідок виконання своїх обов'язків Уповноважений встановлює факти,                       які можуть свідчити про причетність начальника МРЦ до будь-яких правопорушень чи дис­циплінарних проступків, він невідкладно,                   але не пізніше 1 робочого дня, письмово повідомляє Орган управління );
  • Порядок здійснення Уповноваженим МРЦ аналізу, контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми, оцінки результатів здійснення антикорупційних заходів :
   • перевірка організації роботи із запобігання корупції у підрозділах і службах МРЦ на виявлення факторів, що сприяють порушенню приписів антикорупційного законодавства ;
   • доручення до відповідного звіту Уповноваженого, що подається Органу управління,  довідки про виявлення чинників, які можуть спричиняти корупцію, з описом змісту виявлених обставин та викладенням пропозицій щодо їх усунення ;
   • реагування на повідомлення будь-кого з працівників МРЦ про ініціювання  чи самостійне проведення аналізу, контролю                        та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми, оцінки результатів здійснення антикорупційних заходів ;
   • проведення перевірок, як самостійних контрольних заходів, на предмет дотримання працівниками підрозділів і служб МРЦ вимог антикорупційного законодавства ; складання за результатами перевірки актів відповідного змісту у двох примірниках ( один за­лишається у справах Уповноваженого, а другий надається начальникові МРЦ )                та надання його копії керівникові підрозділу чи служби МРЦ,                        щодо працівників якого ( якої )  проводилася перевірка ;
   • проведення зовнішнього аудиту МРЦ ( на підставі рішення начальника МРЦ ) із залученням громадських організацій та незалежних експертів ;
  • Процедура здійснення Уповноваженим заходів контролю та моніторингові процедури, що реалізуються у відповідності з цією Антикорупційною, можуть бути деталізовані шляхом прийняття відпо­відних організаційно-розпорядчих актів.
 1. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого МРЦяк особи, відповідальної за запобігання корупції
  • Будь-які дані, які дають можливість ідентифікувати особу, що повідомила Уповноваженого про факти підбурення її до вчинення корупційного правопорушення або про інші факти, які містять озна­ки порушення приписів антикорупційного законодавства, відносяться                 до інформації з обмеженим доступом та не можуть бути розголошені інакше, ніж за письмовою згодою викривача, та у випадках, прямо передбачених законом.
  • Уповноважений зобов'язаний не розголошувати інформацію, яка стала йому відома у зв'язку із виконанням своїх обов'язків, у тому числі й після від таких обов’язків.
  • Особа, винна у протиправному розголошенні цієї інформації або причетна до розголошення такої інформації, у тому числі шляхом вчинення бездіяльності чи створення умов для несанкціонованого доступу до такої інформації третіх осіб, несе відповідальність згідно               з чинним законодавством.
 1. Захист осіб, що повідомили інформацію про корупційне правопорушення
  • Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції ( Викривач ), - це особа, яка повідомляє про порушення вимог Закону № 1700 іншою особою за наяв­ності обґрунтованого переконання, що інформація                         є достовірною.
  • Відповідно до чинного законодавства України за наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну Викривачів або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону № 1700 – вони перебувають під захистом дер­жави.
  • Викривач або член його сім'ї не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності                       чи підданий іншим негативним заходам впливу ( переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо ) або загрозі таких заходів впливу              у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства чи цієї Антикорупційної програми іншою особою.
  • Викривач може здійснити повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства чи цієї Антикорупційної програми без зазначення авторства ( анонімно ). Анонімне повідомлення                         про порушення вимог антикорупційного законодавства чи цієї Антикорупційної програми підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані,                   які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства чи цієї Антикорупційної програми підлягає перевірці у термін не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію,                        що міститься в повідомленні, неможливо, начальник МРЦ за поданням Уповноваженого МРЦ продовжує термін розгляду повідомлення               до 30 днів від дня його отримання.
  • Повідомлення про факти підбурення особи до вчинення корупційного правопорушення або про інші факти, які містять ознаки порушення приписів антикорупційного законодавства, можна надсилати :
 • на електронну адресу МРЦ ( perlyna.antykor@gmail.com ) з приміткою у полі «Тема» - «для Уповноваженого» ;
 • телефоном 03247 661441,  0661137246.
  • У випадку підтвердження наданої Викривачем інформації                 про порушення вимог антикорупційного законодавства чи цієї Антикорупційної програми начальник МРЦ зобов’язаний вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків                      та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності,                        а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення – проінформувати  спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
 1. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників МРЦ
  • Працівники МРЦ зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
  • У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у начальника МРЦ він письмово повідомляє про це Уповноваженого.
  • У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це начальника МРЦ.
  • Безпосередній керівник особи, у якої виник конфлікт інтересів, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підпорядкованої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє підпорядковану особу.
  • Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підпорядкованого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів                  ( у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підпорядкованої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).
  • Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів :
 • усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
 • встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень ;
 • обмеження у доступі працівника до певної інформації;
 • перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;
 • переведення працівника на іншу посаду;
 • звільнення працівника.
  • Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників МРЦ встановлюються Уповноваженим.
  • Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності начальника МРЦ приймається Міністерством внутрішніх справ України.
  • Працівники МРЦ можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівникові та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
 1. Порядок надання Уповноваженим роз’яснень та консультацій працівникам МРЦ
  • Будь-який працівник МРЦ має право звернутися до Уповноваженого з метою отриман­ня письмовою або усної консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.
  • З метою отримання консультації працівник звертається до Уповноваженого МРЦ за телефоном 03247 61441 чи 0661137246  або на електронну адресу МРЦ ( perlyna.antykor@gmail.com ) з приміткою у полі «Тема» - «для Уповноваженого» ;
  • графік особистого прийому Уповноваженого МРЦ вказується на дошках оголошень МРЦ.
  • Консультації надаються у такі строки :
 • усні – протягом двох робочих днів або безпосередньо під час особистого прийому ;
 • письмові – протягом 5 робочих днів, а у випадку, коли питання потребує додаткового ви­вчення, - термін  підготовки консультації може бути продовжений на строк до 10 робочих днів ( про що письмово повідомляється начальник МРЦ ).
  • Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником МРЦ питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому цією Антикорупційною програмою.

 

 1. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників МРЦ у сфері запобігання та виявлення корупції
  • З метою поглиблення знань працівників МРЦ з питань із запобігання і протидії корупції Уповноважений вправі ініціювати перед начальником МРЦ необхідність проведення семінарів, зустрічей та інших заходів                   з метою роз'яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам МРЦ, підвищення розуміння окремих його вимог.
  • Поглиблення знань працівників МРЦ з питань із запобігання і протидії корупції здійснюється відповідно до річного плану таких навчань, складеного Уповноваженим МРЦ, затвердженого начальником МРЦ та доведеного до відома керівників підрозділів і служб МРЦ.
  • До проведення заходів з навчання у сфері запобігання корупції можуть за­лучатися спеціалісти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські організації, незалежні експерти та фахівці.
  • Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників МРЦ та для начальника МРЦ.
  • Тематика та форма заходів ( семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:
 • пропозицій начальника МРЦ, керівників підрозділів і служб закладу ;
 • результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми ;
 • результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ ;
 • результатів внутрішніх розслідувань .
  • Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 10 відсотків загального обсягу робочого часу на півріччя.
  • Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.
 1. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до порушників положень Антикорупційної програми
  • У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи :
 • з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення призначається внутрішнє розслідування у порядку, встановленому цією Антикорупційною програмою ;
 • за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.
  • Дисциплінарні стягнення накладаються на працівників МРЦ відповідно до норм законодавства про працю.
 1. Порядок проведення внутрішніх розслідувань
  • У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником МРЦ або ознак вчинення працівником МРЦ корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень – Уповноважений повідомляє про це начальника МРЦ, який вживає  наступних заходів :.
 • протягом 3 робочих днів ініціює проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне            чи пов’язане з корупцією правопорушення ;
 • за результатами проведеного внутрішнього розслідування застосовує дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави ;
 • за результатами проведеного внутрішнього розслідування визначаються способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечуються заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому ;
 • у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, здійснюється негайне інформування про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 1. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми
  • Начальник МРЦ забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
  • Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами :
 • звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ ;
 • здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів ;
 • аналізу практики виконання Уповноваженим своїх обов’язків ;
 • проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками МРЦ та з діловими партнерами МРЦ щодо удосконалення Антикорупційної програми.
  • Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, начальник МРЦ, працівники МРЦ.
  • Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Один раз на рік Уповноважений надає начальникові МРЦ узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування                        або відхилення.
  • Начальник МРЦ, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.
  • У випадках, коли Уповноважений або працівники МРЦ наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, начальник МРЦ у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.
  • У результаті схвалення пропозицій трудовим колективом МРЦ начальник закладу своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

 

Уповноважений

з питань запобігання та виявлення корупції

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»                                                                                                                                                           Богдан ЖАГАЛЯК

Додаток 1

до Антикорупційної програми

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

на 2020-2022 роки

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

                       Сергій САЛІЖЕНКО

_____  02.2020

 

 

ЗВІТ

 за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

 

 

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI   «Про запобігання корупції» зі змінами і доповненнями ( надалі  за текстом – Закон № 1700 ) на виконання резолюції Міністра внутрішніх справ України від 01.11.2019 до доповідної записки начальника Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС № 34283 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС та підготовку проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки» та у зв’язку з підготовкою проєкту Антикорупційної програми Медичного реабілітаційного центру МВС України «Перлина Прикарпаття» ( надалі за текстом – МРЦ ) на 2020-2022 роки з урахуванням положень «Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за №1718/29848 ( надалі за текстом – Методологія № 126 ) та «Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб», затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 22.06.2017 № 734 зі змінами і доповненнями ( надалі за текстом – Рекомендації  № 734 ) у  Медичному реабілітаційному центрі МВС України ( надалі за текстом – МРЦ )  проведено оцінку корупційних ризиків  у його діяльності.

Оцінку корупційних ризиків здійснено Комісією з координації   та моніторингу виконання в МРЦ вимог антикорупційного законодавства України ( надалі за текстом – Комісія ), склад якої затверджено наказом по МРЦ від 29.02.2016 № 20/р «Про  забезпечення реалізації заходів з протидії корупції в  МРЦ МВС України «Перлина Приикарпаття». Комісію очолює Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції в МРЦ – шнженер з охорони праці МРЦ Б.Б.Жагаляк.  До складу комісії включено представників основних підрозділів оздоровниці.

За результатами аналізу організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових та юридичних процедур, а також ідентифікації ділових партнерів, з якими МРЦ перебуває у ділових правовідносинах, шляхом здійснення відносно них антикорупційних перевірок, Комісією визначено найбільш вразливі до корупції функції/процеси у діяльності закладу, для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків,  а саме:

 • управління фінансами;
 • публічні закупівлі ;
 • управління матеріальними ресурсами ;
 • управління персоналом ;
 • запобігання та виявлення корупції.

Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності МРЦ, здійснено   їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.     За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МРЦ підготовлено :

 • опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МРЦ, їх чинників та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією ( таблиця 1 ) ;
 • оцінку корупційних ризиків та заходи з усунення ( зменшення ) рівня виявлених корупційних ризиків ( таблиця 2 ).

 

Голова КомісіїБогдан ЖАГАЛЯК
Заступник голови КомісіїОлег ГЕНТОШ
Секретар КомісіїГалина ГАВРИЛІВ
Член КомісіїОлег ТОМАШІВСЬКИЙ
Член Комісії Тетяна ДЕРЕВ'ЯНКО

Таблиця 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків

у МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

 

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків

у діяльності Медичного реабілітаційного центру МВС України «Перлина Прикарпаття»

 

КорупційнийризикОпискорупційного ризикуЧинники  корупційного ризикуМожливі наслідкиправопорушення
      Управління фінансами
1.     Навмисне    завищення                  або заниження розра-хункових показників            при плануванні кошторису доходів та видатків МРЦВплив на забезпеченість МРЦ           фінансовими ресурсамив               бюджетному періоді  (надлишкове фінансування )Забезпеченість  МРЦ фінансовими ресурсамив бюджетному періоді                              ( надлишкове фінансування )Диспропорціяфінансування МРЦ,неефективневикористання коштів
2.     Необґрунтоване внесення змін  до кошторису доходів та видатків МРЦВплив на забезпеченість МРЦ фінансовими ресурсамив бюджетному періоді                              ( надлишкове фінансування )Забезпеченість  МРЦ фінансовими ресурсамив бюджетному періоді                              ( надлишкове фінансування )Диспропорціяфінансування МРЦ,неефективневикористання коштів
3.     Викривлення даних фінансової, бюджетної                   та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського облікуНедотримання вимог нормативно-правових актівпри відображені даних                               у бухгалтерському облікута складанні звітностіНевідповідністьданих звітностіреальномуфінансовому стануВикривлення даних фінансової,бюджетної та іншої звітності
     Публічні закупівлі
1.     Повноваження Тендерного комітетущодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.Незастосування принципів здійснення публічних закупівель, передбаченихст. 3 Закону України«Про публічні закупівлі»Приватний інтерес посадових осібщодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послугМожливість впливу заціка-влених осіб під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель                  з огляду на дискреційні повно-важення щодо вирішення зазначеного питання
2.     Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі                        без застосування системи ProZorro.Намагання уникнути установленої законом процедури та порядку публічних закупівельПриватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним контрагентамУникнення процедури публічних закупівель                      з використанням ЕСЗ ProZorro.
3.     Недоброчесність членів тендерного комітетуРозголошення членом тендерного комітетуодному з учасників процедури закупівельконфіденційної інформації про пропозиції інших учасниківПриватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послугПорушення умов конкуренції серед учасників закупівель,відсутність відкритості та прозорості, дискримінація учасників процедур закупівель, необ’єктивна                      та упереджена оцінка пропозицій учасників процедур закупівель
4.     Повноваження тендерного комітету                      під час підготовки тендерної документації                    ( під конкретного постачальника )Підготовка технічних параметрів  та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного виробникаПриватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послугМожливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встано-влення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів
     Управління матеріальними ресурсами
1.     Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсахНадання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно                                          або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характер-ристиками, тощо з метою утворення лишків або покри-ття не облікованих нестач.Недотримання зако-нодавчих, норматив-но-правових актів, розпорядчих доку-ментів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних доку-ментів, відсутність належної системи контролюОтримання та/або надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків                                 ( матеріальної шкоди ),настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного закладу.
2.     Можливе використання матеріальних ресурсів                          не за призначенням                 або в завищених обсягахВикористання отриманих матеріальних ресурсів                             не відповідно до цільового призначенняз метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо.Недотримання зако-нодавчих, норматив-но-правових актів, розпорядчих доку-ментів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недост.-вірних даних до первинних доку-ментів, відсутність належної системи контролю-//-
3.    Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсівСписання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання з іншою метоюНедотримання законодавчих, норматив-но-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недост.-вірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю-//-
      Управління персоналом
1.     Надання посадовою особою відділу кадрів                               переваги кандидатам                на зайняття посади                     в МРЦ через вплив третіх осібВтручання третіх осіб                      у роботу відділу кадрів                або неповідомлення посадовою особою в/к                      про наявний конфлікт інтересів можуть призвести до прийняття рішень щодо надання немотивованих переваг ( або створення перепон ) кандидатам на зайняття посади в МРЦВідсутність публічності                             в діяхвідділу кадрівФінансові втрати не очікуються ;вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією ;притягнення посадової особи відділу кадрів до відповідальності ;втрата довіри населення                               до керівництва та посадових осіб МРЦ
     Запобігання та виявлення корупції
1.     Неврегульованість процедури опрацювання членами Комісії повідомлень від викривачів   про можливі корупційні або пов’язані                      з корупцією правопорушенняДискреційні тлумачення членами Комісії процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані            з корупцією правопорушення, спричинені відсутністю затвердженої такої процедуриВідсутність узгодженої процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушенняМожливість скоєння корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
Голова КомісіїБогдан ЖАГАЛЯК
Заступник голови КомісіїОлег ГЕНТОШ
Секретар КомісіїГалина ГАВРИЛІВ
Член КомісіїОлег ТОМАШІВСЬКИЙ
Член КомісіїТетяна ДЕРЕВ'ЯНКО

Таблиця 2

до Звіту  за результатами оцінки

корупційних ризиків

у МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

 

ОЦІНКА

корупційних ризиків  у діяльності МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

та ЗАХОДИ щодо їх усунення

на 2020-2022 роки

 

Корупційний 

ризик

Пріори-тетністьЗаходищодо усунення корупційного ризикуВідпові-дальний за виконання заходуСтрок вико-нанняФінан-сування

Очікувані

результати

     Управління фінансами

1.     Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджетуНизькаФормування попередніх показників проекту кошторису доходів                             і видатків МРЦна поточний рікта прогнозних показників обсягів видатківна 2-3 наступних рокиПровідний економіст МРЦЩорокудо01 червняУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомНедопущення корупційного ризику.Зменшення ймовірності виникнення корупційногоабо пов’язаного                   з корупцією  правопорушення
2.     Необґрунтоване внесення змін                      до кошторису доходів          та видатків МРЦНизькаПеревірка дотримання вимог законодавствапри внесенні змін                     до кошторису доходів                    і видатків МРЦПровідний економіст МРЦЩорокудо01 вересня-//--//-
3.     Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бух. облікуНизькаПідтримка бази даних автоматизованої системи бухгалтерського облікув актуальному стані,                                модернізація системиз урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського облікуГоловний бухгалтер МРЦПостійноУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомНедопущення корупційного ризику.Зменшення ймовірності виникнення корупційногоправопорушення

Публічні закупівлі

1.     Повноваження Тендерного комітетущодо визначення постачальників товарів, робіт                    та послуг                          при здійсненні допорогових закупівель.СередняОприлюднення інформації про проведення закупівлізі встановленням строків подання пропозицій постачальниками,критеріїв відбору, а також публікація відомостей                                 про постачальника,у якого здійснюватиметься закупівля.Секретар  тендерного комітетуУ строки, визначеніЗаконом України «Про публічні закупівлі»Не потребує  виділення додат-кових ресурсівУсуненнявідповідних корупційнихризиків
2.            Можливість поділу предмета закупівлі                   з метою здійснення закупівлі без застосу-вання системи ProZorro.СередняПроведення  всіх закупівель(незалежно від суми)із застосуванням ЕСЗ ProZorroвідповідно до ЗаконуГолова тендерного комітетуПід час проведення процедур закупівель-//--//-
3.            Недоброчесність  членів тендерного комітетуВисокаОприлюднення проектів тендерної документаціїна офіційному веб-порталі електронної системи ProZorroз метою дотримання вимог Закону України«Про публічні закупівлі».Секретар  тендерного комітетуУ строки, визначеніЗаконом України «Про публічні закупівлі»Не потребує  виділення додат-кових ресурсівУсунення відповідних корупційних ризиків
4.     Повноваження тендерного комітету  під час підготовки тендерної документації (під конкретного постачальника)ВисокаПопередженнякожного членатендерного комітетупро персональну відповідальністьза порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівельта антикорупційного законодавстваіз зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій,які вони передбачаютьГолова  тендерного комітетуПід час засідання тендерного комітетуз обов’яз-ковим зазначенням про це  в протоколі засідання-//--//-

Управління матеріальними ресурсами

   
1.     Можливе                завищення потреби    в матеріальних ресурсахНизькаПроведення аналізу запасів матеріальних ресурсівта інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсівЗаступник начальника МРЦз загальних питаньЩорокудо01 травняУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомУсунення відповідних корупційних ризиків
2.     Можливе                безпідставне  списання матеріальних  ресурсівНизькаПроведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню.Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.Головний бухгалтер МРЦЩорокудо01 листопада-//--//-
3.     Можливе                  використання матеріальних ресурсів                          не за призначенням або в завищених обсягахНизькаПроведення планових                                 та позапланових контрольних заходів                з оцінки стану збереження    та використання матеріальних ресурсів.Перевірка достовірності даних, занесених                      до первинних документів. Перевірка експлуат. характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів.Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів                                  за матеріально-відповідальними особами.Перевірка функціональних обов’язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій                              з контролю за використанням матеріальних ресурсів.Заступник начальника МРЦз загальних питаньГоловний бухгалтер МРЦЩорокудо01 жовтняУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомУсунення корупційногоризику

Управління персоналом

1.     Надання службовою особою відділу кадрів переваги кандидатам на зайняття посади                  в МРЦ через вплив третіх осібНизькаПопередження працівниківвідділу кадрів МРЦпро персональну відпові-дальність за порушення антикорупційного закон-стваРозміщення інформації щодо ідентифікації  конфлікту інтересів  та  корупційних проявів  у загальному місціУповнова-женийМРЦПостійноУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомМінімізаціявчиненнякорупційногоабо пов’язаногоз корупцією правопорушення

Запобігання  та виявлення корупції

1.     Неврегульованість процедури опрацю-вання членами Комісії повідомлень від викри-вачів про можливі корупційні або пов’я-зані з корупцією правопорушенняСередняЗастосування  Інструкції щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні           або пов’язані  з корупцією правопорушенняУповно-важенийПостійноНе потребує  виділення додат-кових ресурсівМінімізаціявчиненнякорупційногоабо пов’язаногоз корупцією правопорушення

Голова Комісії

Богдан ЖАГАЛЯК
Заступник голови КомісіїОлег ГЕНТОШ
Секретар КомісіїГалина ГАВРИЛІВ
Член КомісіїОлег ТОМАШІВСЬКИЙ
Член Комісії

Тетяна ДЕРЕВ'ЯНКО

Таблиця 2

до Звіту  за результатами оцінки

корупційних ризиків

у МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

 

ОЦІНКА

корупційних ризиків  у діяльності МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

та ЗАХОДИ щодо їх усунення

на 2020-2022 роки

 

Корупційний  ризикПріори-тетністьЗаходищодо усунення корупційного

ризику

Відпові-дальний за виконання заходуСтрок вико-нанняФінан-суванняОчікувані результати

     Управління фінансами

1.     Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджетуНизькаФормування попередніх показників проекту кошторису доходів                             і видатків МРЦна поточний рікта прогнозних показників обсягів видатків

на 2-3 наступних роки

Провідний економіст МРЦЩорокудо01 червняУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомНедопущення корупційного ризику.Зменшення ймовірності виникнення корупційногоабо пов’язаного                   з корупцією  правопорушення
2.     Необґрунтоване внесення змін                      до кошторису доходів          та видатків МРЦНизькаПеревірка дотримання вимог законодавствапри внесенні змін                     до кошторису доходів                    і видатків МРЦ Провідний економіст МРЦЩорокудо01 вересня-//--//-
3.     Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бух. облікуНизькаПідтримка бази даних автоматизованої системи бухгалтерського облікув актуальному стані,                                модернізація системиз урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського облікуГоловний бухгалтер МРЦПостійноУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомНедопущення корупційного ризику.Зменшення ймовірності виникнення корупційногоправопорушення

Публічні закупівлі

1.     Повноваження Тендерного комітетущодо визначення постачальників товарів, робіт                    та послуг                          при здійсненні допорогових закупівель.СередняОприлюднення інформації про проведення закупівлізі встановленням строків подання пропозицій постачальниками,критеріїв відбору, а також публікація відомостей                                 про постачальника,

у якого здійснюватиметься закупівля.

Секретар  тендерного комітетуУ строки, визначеніЗаконом України «Про публічні закупівлі»Не потребує  виділення додат-кових ресурсівУсуненнявідповідних корупційнихризиків
2.            Можливість поділу предмета закупівлі                   з метою здійснення закупівлі без застосу-вання системи ProZorro.СередняПроведення  всіх закупівель(незалежно від суми)із застосуванням ЕСЗ ProZorro

відповідно до Закону

Голова тендерного комітетуПід час проведення процедур закупівель-//--//-
3.            Недоброчесність  членів тендерного комітетуВисокаОприлюднення проектів тендерної документаціїна офіційному веб-порталі електронної системи ProZorroз метою дотримання вимог Закону України

«Про публічні закупівлі».

Секретар  тендерного комітетуУ строки, визначеніЗаконом України «Про публічні закупівлі»Не потребує  виділення додат-кових ресурсівУсунення відповідних корупційних ризиків
4.     Повноваження тендерного комітету  під час підготовки тендерної документації (під конкретного постачальника)ВисокаПопередженнякожного членатендерного комітету

про персональну відповідальність

за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель

та антикорупційного законодавства

із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій,

які вони передбачають

Голова  тендерного комітетуПід час засідання тендерного комітетуз обов’яз-ковим зазначенням про це  в протоколі засідання-//--//-

Управління матеріальними ресурсами

   
1.     Можливе                завищення потреби    в матеріальних ресурсахНизькаПроведення аналізу запасів матеріальних ресурсівта інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсівЗаступник начальника МРЦз загальних питаньЩорокудо01 травняУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомУсунення відповідних корупційних ризиків
2.     Можливе                безпідставне  списання матеріальних  ресурсівНизькаПроведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню.Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.Головний бухгалтер МРЦЩорокудо01 листопада-//--//-
3.     Можливе                  використання матеріальних ресурсів                          не за призначенням або в завищених обсягахНизькаПроведення планових                                 та позапланових контрольних заходів                з оцінки стану збереження    та використання матеріальних ресурсів.Перевірка достовірності даних, занесених                      до первинних документів. Перевірка експлуат. характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів.Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів                                  за матеріально-відповідальними особами.

Перевірка функціональних обов’язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій                              з контролю за використанням матеріальних ресурсів.

Заступник начальника МРЦз загальних питань 

Головний бухгалтер МРЦ

Щорокудо01 жовтняУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомУсунення корупційногоризику

Управління персоналом

1.     Надання службовою особою відділу кадрів переваги кандидатам на зайняття посади                  в МРЦ через вплив третіх осібНизькаПопередження працівниківвідділу кадрів МРЦпро персональну відпові-дальність за порушення антикорупційного закон-ства

Розміщення інформації щодо ідентифікації  конфлікту інтересів  та  корупційних проявів  у загальному місці

Уповнова-женийМРЦПостійноУ межах видатків, перед-бачених                     кошто-рисомМінімізаціявчиненнякорупційного

або пов’язаного

з корупцією правопорушення

Запобігання  та виявлення корупції

1.     Неврегульованість процедури опрацю-вання членами Комісії повідомлень від викри-вачів про можливі корупційні або пов’я-зані з корупцією правопорушенняСередняЗастосування  Інструкції щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні           або пов’язані  з корупцією правопорушенняУповно-важенийПостійноНе потребує  виділення додат-кових ресурсівМінімізаціявчиненнякорупційного

або пов’язаного

з корупцією правопорушення

Голова Комісії

Богдан Жагаляк

Заступник голови Комісії

Олег ГЕНТОШ

Секретар Комісії

Галина ГАВРИЛІВ

Член Комісії

Олег ТОМАШІВСЬКИЙ

Член Комісії

Тетяна ДЕРЕВ'ЯНКО